Deelfietssysteem Velo in Edegem

31 VERZOEKSCHRIFT BURGER: OPSTARTEN VAN EEN BOVENLOKAAL OVERLEG VOOR HET REALISEREN VAN HET PROJECT VELO IN EDEGEM – AKTENAME
De heer John Versprille licht zijn verzoekschrift toe.
Schepen Birre Timmermans antwoordt dat er twee spelers op de markt zijn. Stad Antwerpen start momenteel met een rondvraag in haar districten. In Edegem zijn Hof ter Linden en andere plekken hiervoor zeker een optie. De afstanden mogen echter niet te groot zijn tussen de verschillende punten. Het Veloproject is nog niet haalbaar om die reden. We krijgen eind augustus alvast de resultaten van Antwerpen en zullen die onderzoeken.
AANLEIDING
Voorgeschiedenis
Burgers kunnen tot 14 dagen voor elke gemeenteraadszitting verzoekschriften aan de gemeenteraad indienen. Deze worden via kennisname aan de gemeenteraad gerapporteerd en uiterlijk binnen de drie maanden beantwoord door het college van burgemeester en schepenen.
Juridische gronden
Art 201 tot 204 van het gemeentedecreet
Bepalingen rond indienen van verzoekschriften aan de organen van de gemeente.
Art 43 en 44 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
Bepalingen rond indienen van verzoekschriften aan de organen van de gemeente Edegem.
Bijlage
Verzoekschrift ingediend door de heer John Versprille
MOTIVERING
De heer John Versprille vraagt of de gemeente een voortrekkersrol kan spelen in het opstarten en organiseren van een bovenlokaal overleg voor het realiseren van het project Velo. Hierbij kan er middels een gebruikerskaart per jaar, aan een schappelijke prijs, gebruik gemaakt worden van huurfietsen voor korte verplaatsingen.
BESLUIT
Enig artikel
Er wordt akte genomen van het verzoekschrift ingediend door de heer John Versprille met als onderwerp: ‘opstarten va een bovenlokaal overlegorgaan voor het realiseren van project Velo in Edegem’.

Related articles

Besparen op lokale politiekers.

Gemeente Edegem afschrift voorzitter Zitting van 15 januari 2014 Voorzitter: Philippe Muyters INDIENING VERZOEKSCHRIFT ANDRE VAN EKELENBURG – ONONTVANKELIJKHEID AANLEIDING Voorgeschiedenis Op 29 december 2013 ontvingen wij een verzoekschrift van de heer André Van Ekelenburg. Het betreft een 3-ledige vraag. Juridische gronden Art. 44 §2 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van 18 februari […]

Learn More

Heractiveren van de lichtkranten

Heractiveren van de lichtkranten zodat de Edegemse verenigingen terug hun activiteiten kunnen bekend maken op de lichtkranten. De afgelopen jaren hebben de Edegemse verenigingen hun activiteiten kunnen aankondigen via de lichtkranten. Net zoals in bijna alle gemeentes in Belgie zijn deze lichtkranten een belangrijke aanvulling ter ondersteuning van de gemeentelijke verenigingen. Vooral de verenigingen die laagdrempelig […]

Learn More

Het realiseren van een oplossing om het verder bestaan van het Edegems Taalatelier te garanderen.

Onderstaand verzoekschrift wordt bij toepassing van artikel 45 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van Edegem ingediend door 300 ondertekenden inwoners van de gemeente. Voorafgaande overwegingen. Wij stellen vast dat het gemeentebestuur zonder ernstig overleg in juni van dit jaar plots besliste om het Edegems Taalatelier te sluiten. De wijze waarop dit gebeurde was […]

Learn More