Het realiseren van een oplossing om het verder bestaan van het Edegems Taalatelier te garanderen.

Onderstaand verzoekschrift wordt bij toepassing van artikel 45 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van Edegem ingediend door 300 ondertekenden inwoners van de gemeente. Voorafgaande overwegingen. Wij stellen vast dat het gemeentebestuur zonder ernstig overleg in juni van dit jaar plots besliste om het Edegems Taalatelier te sluiten. De wijze waarop dit gebeurde was brutaal en cynisch. Terwijl de inschrijvingen voor het nieuwe schooljaar volop liepen, kregen de leerkrachten en cursisten de boodschap dat het ETA gesloten werd. Leerkrachten en cursisten zijn diep verontwaardigd en voelen zich miskend door het college van burgemeester en schepenen. Als reden voor deze ploste beslissing werd het budgettair tekort aangehaald alsmede het feit dat het ETA geen kerntaak zou zijn van het gemeentebestuur. Daarnaast getuigen een aantal ondertekende burgers, die aanwezig waren op de hoorzitting ivm het bouwproject Pegode, dat daar verklaard werd dat het ETA moet verdwijnen voor de bouw van drie villa’s waar de gemeente behoorlijk wat geld aan kan verdienen. Wij wijzen erop dat al in de vorige legislatuur een verhuis van het ETA naar de lokalen achter het Berkenhof in het vooruitzicht werd gesteld. Ondergetekenden, inwoners van de gemeente Edegem kunnen argumenten die werden ontwikkeld, niet aanvaarden. 1. Het probleem van het tekort. Investeren in opleiding en vorming kost inderdaad geld. Doorheen de jaren is het ETA geëvolueerd tot een attractief vormingsinitiatief. Jaarlijks telt het ETA zowat 300 cursisten. Zelfs dit jaar, het jaar dat de gemeente het Taalatelier tot en met een publicatie in september in Edegem Vandaag afschreef, volgen meer dan 266 cursisten les. Het feit dat niet-Edegemnaars deelnemen, heeft een positief schaaleffect. 2. Het kerntakendebat. Voor zover wij weten, heeft de gemeenteraad van Edegem tot op heden geen kerntakendebat gevoerd. Toch wordt het ETA nu in dit kader gesloten. Daarenboven is het helemaal niet duidelijk welke criteria het gemeentebestuur in het kader van dit niet-gevoerde kerntakendebat hanteert. Het ETA is omwille van zijn originele onderwijsvorm niet vervangbaar door andere meer schoolse taalopleidingen die worden georganiseerd door organisaties als LBC. De opleidingsvorm van het ETA is immers zeer uniek en vertrek vanuit het principe van de permanente evaluatie. Juist daarom is deze vorm ook uitermate aangepast aan zijn doelgroep. Ter informatie: een aantal cursisten die in Edegem les volgen, stopten de les bij LBC omdat die niet aansloot met hun verwachtingen. Indien het financieel tekort het criterium tot sluiting zou zijn, vormt dit een gevaarlijk precedent. Immers vele diensten die de gemeente aanbiedt, hebben een kostprijs of tekort. Hieronder geven wij enkele voorbeelden : – tekort van de gemeenteschool – tekort van de kunstacademie – tekort van de muziekacademie – tekort van de sporthal – tekort van het zwembad De aanpak van de voorbije maanden. Ondergetekenden zijn zeer ontgoocheld over de wijze waarop het bestuur het engagement op oplossingen uit te werken, nakomt. Het gevoel overheerst dat het gemeentebestuur wel zegt dat het een oplossing wil maar daar in de praktijk weinig of geen inspanningen voor levert. Ook de communicatie vanwege het bestuur is tegenstrijdig en ondermijnt de geloofwaardigheid van het ETA. Enerzijds zegt men een oplossing te willen, anderzijds beklemtoont men vooral dat het ETA zal sluiten. Overeengekomen beloften worden niet nageleefd. Zo werd samen met een ‘werkgroep’, door de gemeente afgesproken om geen publicaties over ETA te verspreiden. De gemeente verbrak deze belofte met de uitgave van Edegem Vandaag in september, alsof ze nogmaals de ondergang van het Taalatelier wilde benadrukken op het moment dat mogelijke cursisten zich zouden kunnen inschrijven. Tot vandaag herhaalt de gemeente, alsof de plaat vastzit en telkens het zelfde verhaal laat horen. Haar stellingen: te hoge kostprijs (weliswaar gaande van 45 en dan weer over 55.000 €), geen kerntaak en worden de cursisten smalend verweten dat ze zich ontspannen en plezier beleven aan het leren van een taal.

Verzoek aan de gemeenteraad: Om al deze redenen vragen ondergetekenden, inwoners van de gemeente Edegem, dat er onmiddellijk een door de gemeenteraad legitieme werkgroep wordt opgericht waarin alle politieke fracties, de directie van het ETA en de cursisten vertegenwoordigd worden. Mocht de gemeente hierbij talmen, zal het voor eenieder duidelijk zijn dat het Taalatelier aan haar lot wordt overgelaten en dit in tegenstelling tot de eerdere belofte om werk te maken van het herschikken van het ETA. Deze door al de partijen als legitieme werkgroep krijgt als opdracht om in alle transparantie een ernstig onderzoek te starten naar de toekomstperspectieven van het Edegem Taalatelier. Deze werkgroep zal zijn conclusies aan de gemeenteraad voorleggen voor eind februari 2014. Op basis hiervan wordt aan de gemeenteraad een stappenplan voorgelegd en desgevallend uitgevoerd. Met hoogdringendheid verzoeken wij, inwoners van Edegem, de gemeenteraad met aandrang om een ernstige eerste aanzet te geven tot het structuren van deze legitieme werkgroep. Hoogdringendheid definiëren wij, daadwerkelijke acties binnen dit en twee weken. Tevens verzoeken wij dit gemeentebestuur om aan de werkgroep de nodige praktische en organisatorische faciliteiten te geven.

Related articles

Deelname aan Earth Hour – feest voor het klimaat.

De klimaatverandering is een probleem. De CO2-uitstoot stijgt jaarlijks. Ons klimaat is op weg naar een opwarming van 4°C ten opzichte van het begin van de industriële revolutie: dat is ruim boven de grens van 2°C. In België is het gebrek aan ambitie duidelijk zichtbaar. De helft van onze ecologische voetafdruk is afkomstig van fossiele […]

Learn More

DemocratiEdegem dan toch op de jaarmarkt.

De Populaire Edegemse jaarmarkt krijgt nu ook standplaatsen voor politieke partijen. In het eerste voorstel kregen enkel de politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad een standplaats. Voor democratiEdegem was dit ontoelaatbaar. “Eigenlijk was dit een ondemocratisch voorstel. Het kan toch niet zijn dat democratiEdegem als enige geen standplaats krijgt op de jaarmarkt. We […]

Learn More

Heractiveren van de lichtkranten

Heractiveren van de lichtkranten zodat de Edegemse verenigingen terug hun activiteiten kunnen bekend maken op de lichtkranten. De afgelopen jaren hebben de Edegemse verenigingen hun activiteiten kunnen aankondigen via de lichtkranten. Net zoals in bijna alle gemeentes in Belgie zijn deze lichtkranten een belangrijke aanvulling ter ondersteuning van de gemeentelijke verenigingen. Vooral de verenigingen die laagdrempelig […]

Learn More