Besparen op lokale politiekers.

Gemeente Edegem afschrift voorzitter

Zitting van 15 januari 2014

Voorzitter: Philippe Muyters

INDIENING VERZOEKSCHRIFT ANDRE VAN EKELENBURG – ONONTVANKELIJKHEID

AANLEIDING

Voorgeschiedenis Op 29 december 2013 ontvingen wij een verzoekschrift van de heer André Van Ekelenburg. Het betreft een 3-ledige vraag.

Juridische gronden Art. 44 §2 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van 18 februari 2013 Inwoners hebben het recht om via een gemotiveerde nota voorstellen of vragen in te dienen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening. Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoort, zijn onontvankelijk

Bijlage(n) Verzoekschrift betrokkene.

MOTIVERING Het verzoekschrift wordt onontvankelijk verklaard aangezien de vraag tot inlevering van de 10% van alle vergoedingen van burgemeester en schepenen en schrapping van extra vergoeding bij het combineren van mandaten niet valt onder de bevoegdheid van de gemeenteraad. Enkel de vraag tot schrapping van de dubbele vergoeding voor de voorzitters van gemeenteraad en commissies behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad, aangezien dit geregeld wordt in het huishoudelijk reglement. De betrokkene wordt daarom verzocht een nieuwe vraag in te dienen.

BESLUIT

Enig artikel Het ingediende verzoekschrift van de heer André Van Ekelenburg wordt onontvankelijk verklaard.

(get) Philippe Muyters voorzitter

voor eensluidend afschrift:

Edegem, 15 januari 2014

Philippe Muyters Voorzitter

Related articles

Deelname aan Earth Hour – feest voor het klimaat.

De klimaatverandering is een probleem. De CO2-uitstoot stijgt jaarlijks. Ons klimaat is op weg naar een opwarming van 4°C ten opzichte van het begin van de industriële revolutie: dat is ruim boven de grens van 2°C. In België is het gebrek aan ambitie duidelijk zichtbaar. De helft van onze ecologische voetafdruk is afkomstig van fossiele […]

Learn More

DemocratiEdegem dan toch op de jaarmarkt.

De Populaire Edegemse jaarmarkt krijgt nu ook standplaatsen voor politieke partijen. In het eerste voorstel kregen enkel de politieke partijen die vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad een standplaats. Voor democratiEdegem was dit ontoelaatbaar. “Eigenlijk was dit een ondemocratisch voorstel. Het kan toch niet zijn dat democratiEdegem als enige geen standplaats krijgt op de jaarmarkt. We […]

Learn More

Vraag naar beter groen onderhoud in Edegem

Edegem is een dichtbevolkte gemeente waarin we gelukkig nog heel veel natuur hebben. Door verkavelingen verdwijnt er steeds meer en meer natuurlijke ruimte. Het is dan ook heel positief dat Hof Ter Linde aansluitend met Fort V ons een natuurlijke long geeft van ongeveer 90 hectaren. Met dit voorstel willen we aan de ene kant […]

Learn More